Gyokko Ryu Kosshijutsu Lineage


Tozawa Hakuunsai (1156-1159)

Tozawa Shosuke (1161-1162)

Suzuki Saburo (1171-1180)

Suzuki Gobei

Suzuki Kojiro Mitsu

Tozawa Soun (1288)

Tozawa Nyudo Geneai

Yamon Hyoun

Kato Ryu Hakuun (1394)

Sakagami Goro Katsushige(1532)

Sakagami Taro Kunishige (1532-1555)

Sakagami Kotaro Masahide (1532)

Sogyokkan Ritsushi

Toda Sakyo Isshinsai (1532)

Momochi Sandayu (1542-1555)

Momochi Sandayu II (1573-1591)

Momochi Tanba Yasumitsu (1595-1615)

Momochi Taro Saemon (1615-1624)

Toda Seiryu Nobutsuna (1624-1644)

Toda Fudo Nobuchika (1658-1681)

Toda Kangoro Nobuyasu (1681-1704)

Toda Eisaburo Nobumasa (1704-1711)

Toda Shinbei Masachika (1711-1736)

Toda Shingoro Masayoshi (1736-1764)

Toda Daigoro Chikahide (1764-1804)

Toda Daisaburo Chikashige (1804)

Toda Shinryuken Masamitsu (1824-1909)

Takamatsu Toshitsugu (1887-1972)

Masaaki Hatsumi (1931-Current)